Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

ku dňu 2.5.2022
Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov / Morčatá /

 

 Povinnosti Základnej organizácie chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/ (ďalej len "ZO") a registrovaných sú uvedené v týchto pravidlách.
 Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nech nepokračujú ďalej v registrácii.

 

1. Registrácia

 • Táto registrácia, slúži iba pre účely členstva v našej ZO. Ak nespĺňate túto podmienku, tak nepokračujte v registrácii.

 a) členstvo v Základnej organizácii chovateľov drobných hlodavcov / morčatá /

 • Členstvo bude uznané až po prijatí členského poplatku.
 • Členstvo sa každý rok automaticky predlžuje zaplatením členského príspevku do 31. januára daného roku. Ak sa tak nestane, členstvo zaniká a ste povinný zo svojich internetových a iných prezentácií odstrániť informáciu, že ste našim členom.
 • Členovia automaticky získajú registráciu na webe zochm.sk a sú povinní sa riadiť týmito pravidlami.

2. Zrušenie registrácie na webe zochm.sk

 • Registrácia na webe zochm.sk je priamo naviazaná s členstvom v ZO.
 • Užívateľ nemôže svojvoľne zrušiť svoju registráciu. V prípade, záujmu o  zrušenie registrácie, kontaktujte správcu webu.
 • ZO si vyhradzuje právo zrušiť registráciu kedykoľvek bez udania dôvodu a následného oznámenia o tejto skutočnosti.
 • Zrušením registrácie sa vymažú vaše osobné údaje z databázy webu a prípadne zanikne aj členstvo v ZO.

 

3. Súkromie užívateľa webu a člena ZO

 • S poskytnutými údajmi bude naložené v súlade so zákonom a ochrane osobných údajov. Žiaden osobný údaj nie je poskytnutý tretej strane a ani použitý na marketingové účely. Zoznam členov je každoročne nahlasovaný Slovenskému zväzu chovateľov, ako našej nadriadenej organizácii z dôvodu evidencie členov a tiež PK morčiat SZCH pre aktualizáciu aktívnych chovateĺských staníc našich členov.
 • Členovia registráciou na webe zochm.sk a podaním tlačenej alebo elektronickej príhlášky do ZO súhlasia so zverejnením nasledujúcich údajov na zochm.sk a iných elektronických alebo tlačených médiách a dokumentoch týkajúcich sa ZO:
  celé meno, email, web CHS, facebook stránka CHS, obec, krajina, rok od kedy ste členom ZO, informácia o uhradení členského príspevku, názov CHS.
 • Súhlas na uloženie (spracovanie) osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, ale s následkom okamžitého zrušenia členstva v ZO / SZCH bez nároku na vrátenie poplatkov.

4. Povinnosti členov ZO

 • Členovia ZO sú povinní v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile na našom webe resp. nahlásiť zmeny tajomníkovi ZO.
 • Člen ZO berie na vedomie, že pri využívaní webu zochm.sk nesmie konať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a so všeobecnou morálkou.
 • Členovia ZO sa zaväzujú, že údaje, ktoré budú vypisovať na našom webe resp. nahlasovať tajomníkovi ZO budú vždy pravdivé.
 • Členom ZO nie je dovolené z bezpečnostných dôvodou zdielať svoje prístupové údaje pre web zochm.sk tretím osobám.

 

5. Práva a povinnosti ZO na webe zochm.sk

 • ZO  nezodpovedá za uverejnený obsah (profily, diskusie, komentáre, inzercia, ...) užívateľov a za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv.
 • ZO neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti a bezchybnej činnosti webu. ZO nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním webu zochm.sk .
 • V prípade opakovania porušenia podmienok môže byť trvale užívateľovi znemožnená registrácia.

6. Zmena pravidiel

 • Užívateľ (člen ZO) berie na vedomie a súhlasí, že ZO  je oprávnená tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť. V prípade, že dôjde k zmene, tak užívateľ berie automaticky na vedomie a súhlasí s novou verziou podmienok. ZO nie je povinná o zmene pravidiel informovať. Pravidlá sú vždy k dispozícii na zochm.sk .

7. Záverečné ustanovenie

 • Tieto Všeobecné pravidlá platia od 2.5.2022 aj pre uživateľov (členov ZO), ktorí sa zaregistrovali pred týmto dátumom.